Progressive Mass andose Tanisha Sullivan pou Sekretè Deta

5 avril 2022 — Jodi a, Tanisha Sullivan te anonse ke kanpay li pou Sekretè Deta te resevwa sipò Progressive Mass, yon òganizasyon de baz nan tout eta a ki konsantre sou defann ak òganize pou pwosperite pataje, jistis rasyal ak sosyal, bon gouvènman, ak dirab anviwònman an atravè tout. Massachusetts.

Sullivan te di: “Mwen imilite dèske m te resevwa andòsman Progressive Mass, epi pou m te jwenn sipò 93 pousan manm Progressive Mass ki te vote pou andòsman. “Nivo sipò sa a montre jis konbyen moun ki kwè ke biwo Sekretè Deta a kapab — e li dwe — fè plis pou konstwi yon demokrasi ki pi solid, ki pi vibran, epi ki pi agrandi isit nan Massachusetts. Mwen kontan travay ansanm ak defansè ak aktivis ki angaje yo ki fòme Progressive Mass, ansanm ak kominote atravè Commonwealth nou an, pou pwoteje ak elaji dwa vòt, fè gouvènman nou an pi transparan, epi ogmante opòtinite ekonomik pou tout moun.”

“Tanisha Sullivan te yon enspirasyon antanke Prezidan Greater Boston NAACP, e nou kontan anpil pou sa li te kapab fè kòm Ofisye Chèf Demokrasi ak Ofisye Enfòmasyon Chèf Eta nou an,” te di Jonathan Cohn, Direktè Policy Progressive Mass. yon chanpyon fò pou ranfòse dwa vòt nan Commonwealth nou an e li konnen ke demokrasi se pandan tout ane a, pa sèlman nan bwat vòt la. Li ta yon lidè kreyatif ak aktif nan asire ke ekite rasyal ak ekonomik nan sant la nan tout aspè nan travay biwo a, ki gen ladan wòl biwo a nan gouvènans antrepriz ak prezèvasyon istorik. Massachusetts te, twò souvan, te yon reta sou dwa vòt ak transparans gouvènman an lè nou ta dwe yon lidè. Nou gen opòtinite pou chanje sa."

Anons la bati sou yon lis ap grandi nan andòsman pou kanpay Sullivan a. Li te andose tou pa Kolektif PAC, yon òganizasyon nasyonal ki angaje nan fèmen diferans nan reprezantasyon Nwa nan tout nivo gouvènman an; UNITE HERE Local 26, yon sendika ki reprezante anviwon 12,000 travayè Ospitalite atravè Massachusetts ak Rhode Island; ak plizyè ofisyèl eli nan Boston, tankou Reprezantan Eta Russell Holmes, Reprezantan Eta Nika Elugardo, Reprezantan Eta Liz Miranda, Konseye Vil Boston At-Large Julia Mejia, Konseye Vil Boston At-Large Ruthzee Louijeune, Konseye Vil Distri 5 Ricardo Arroyo, Distri. 6 Konseye Vil Kendra Lara, ak Konseye Vil Distri 7 Tania Fernandes Anderson; osi byen ke defansè demokrasi nasyonal ak ansyen kandida pou gouvènè Massachusetts Danielle Allen.

Konsènan Tanisha Sullivan

Tanisha se yon avoka, ansyen Ofisye anchèf Ekite nan Lekòl Piblik Boston yo ak Prezidan NAACP Boston, ki te dirije yon karyè dedye a sèvis—soti nan travay nan kominote a ak atravè spectre ideolojik la pou delivre dwa sivil ak dwa sosyal, ekonomik, ak jistis rasyal, nan plizyè deseni kòm yon avoka pratike nan konpayi antrepriz ak konpayi syans lavi. Yon natif natal Brockton, li ap kandida pou Sekretè Deta Massachusetts paske li lè pou reyalize tout potansyèl biwo sa a nan batay pou pwoteje dwa vòt yo, ogmante transparans ak aksè nan gouvènman an, angaje elektora a, epi bati yon demokrasi ki pi solid, ki pi vibran pou tout moun. .

Aprann plis sou Tanisha ak kanpay li nan www.TanishaSullivan.com ak @Tanisha4MA sou Twitter , Facebook , ak Instagram .