Majistra Cambridge ak Somerville andose Tanisha Sullivan pou Sekretè Deta

26 avril 2022 — Jodi a, Majistra Sumbul Siddiqui nan Cambridge ak Majistra Katjana Ballantyne nan Somerville te anonse sipò yo pou Tanisha Sullivan nan kous li pou Sekretè Deta.

Sullivan di, “Majistra Siddiqui ak Majistra Ballantyne te alatèt efò pou rann Cambridge ak Somerville pi ekitab, plis enklizif, ak pi vibran. “Mwen fyè dèske mwen genyen yo avèk nou nan kanpay sa a, epi mwen tann pou m travay ansanm ak yo kòm yon patnè angaje, pwoaktif nan biwo Sekretè Deta a, pou mennen plis moun nan demokrasi nou an, asire transparans ak responsablite, epi elaji ekonomik. opòtinite pou rezidan yo nan Cambridge, Somerville, ak pi lwen.”

Majistra Siddiqui te di: “Mwen konnen Tanisha depi plizyè ane, epi mwen wè pwòp kouraj li ak angajman li kòm yon avoka, yon defansè, ak yon chanpyon dwa sivil. “Tanisha enkòpore kalite lidèchip nou bezwen nan biwo Sekretè Deta a, e mwen konnen li pral travay san pran souf pou konstwi yon demokrasi ki pi solid, ki pi enklizif ki pral benefisye tout rezidan Cambridge yo.”

Majistra Ballantyne te di: “Antanke yon imigran, eksperyans pwòp mwen an bay yon fenèt sou defi anpil nan zanmi nou yo ak vwazen nou yo fè fas a lè li rive pou yo angaje totalman nan demokrasi nou an. “Mwen kwè ke nou tout merite yon Sekretè Deta ki travay pwoaktif pou elaji opòtinite ak kreye nouvo chemen pou patisipasyon pou chak moun nan kominote nou yo, e mwen fyè pou m andose kanpay Tanisha la.”

Nouvo sipò sa a devlope sou yon vag ap grandi pou kanpay Sullivan a, ki gen ladan lidè eli atravè eta a, sendika travayè yo, òganizasyon pwogresis yo, ak gwoup nasyonal yo. Jiskaprezan, prèske de douzèn ofisyèl eli nan Boston, Springfield ak Holyoke te sipòte Sullivan, ansanm ak Collective PAC, UNITE HERE Local 26, Progressive Massachusetts, ak defansè nasyonal demokrasi ak ansyen kandida pou gouvènè Massachusetts Danielle Allen.

Konsènan Tanisha Sullivan

Tanisha se yon avoka, ansyen Ofisye anchèf Ekite nan Lekòl Piblik Boston yo ak Prezidan NAACP Boston, ki te dirije yon karyè dedye a sèvis — depi nan travay nan kominote a ak atravè spectre ideyolojik la pou delivre dwa sivil ak dwa sosyal, ekonomik, ak jistis rasyal, nan plizyè deseni kòm yon avoka pratike nan konpayi antrepriz ak konpayi syans lavi. Yon natif natal Brockton, li ap kandida pou Sekretè Deta Massachusetts paske li lè pou reyalize tout potansyèl biwo sa a nan batay pou pwoteje dwa vòt yo, ogmante transparans ak aksè nan gouvènman an, angaje elektora a, epi konstwi yon demokrasi ki pi solid, ki pi vibran pou tout moun. .

Aprann plis sou Tanisha ak kanpay li nan www.TanishaSullivan.com ak @Tanisha4MA sou Twitter , Facebook , ak Instagram .