Pwoblèm

Demokrasi nou an

Mwen kwè nan sa ki posib pou demokrasi Ameriken an.

Malgre defi yo ap fè fas demokrasi nou an jodi a, mwen toujou kwè demokrasi Ameriken an ka kenbe pwomès libète, jistis ak egalite pou tout moun... men nou dwe travay pou li.

Yon demokrasi solid, pwosede ki vibwan e agrandi mande pou lidèchip vanyan, pwoaktif ak vizyonè. Li mande yon Sekretè Deta ki chèche fason pou kreye opòtinite ak baryè klè pou ede amelyore kalite lavi pou tout moun.

Yon demokrasi solid, vibran ak ekspansif mande yon Sekretè Deta ki anbrase wòl yo kòm ofisye anchèf demokrasi a, yon lidè ki travay nan sèvis kominote nou yo ak avanse politik ki pèmèt moun yo.

Pou plis pase yon ka de syèk, biwo sa a te administratif, tranzaksyon, ak ministeryèl. Pa konsepsyon, li pa te pran yon wòl aktif nan kreye chemen opòtinite nan demokrasi nou an. Olye de sa, biwo a te desideman reyaksyonè ak selebre sitiyasyon an.

Kontrèman, vizyon mwen pou biwo sa a se entansyonèlman aktif, vanyan, ak santre sou otorize moun nan nivo lokal, nan kominote yo soti nan Provincetown nan Pittsfield. Pòtfolyo biwo sa a pwofon e li gen enpak sou tout spectre demokrasi nou an. Se poutèt sa mwen refere li kòm biwo an chèf demokrasi ak wòl nan sekretè deta kòm ofisye an chèf demokrasi. Vrèmanvre, avansman demokrasi a mande yon angajman total epi aktive biwo sa a pral mande pou lidèchip kouraj, vizyon ak enklizif ki konekte ak kominote nou yo epi ki detèmine pou konstwi demokrasi nou tout merite a.

Mwen kandida pou Sekretè Deta pou transfòme biwo sa a soti nan yon sant administratif estatik vin tounen yon pòtay demokrasi dinamik k ap chèche fason pou ogmante opòtinite epi retire baryè pou amelyore kalite lavi pou tout moun. Mwen kwè ke moman sa mande plis, nou merite plis e ansanm nap delivre plis!

Mwen envite w aprann plis sou vizyon mwen pou biwo sa a lè w rantre nan youn nan reyinyon lokal nou yo oswa lè w eksplore pozisyon politik mwen yo.

Mwen ap travay pou jwenn vòt ou sou oswa anvan 6 septanm. Tanpri kontakte m pou nenpòt kesyon: Tanisha@TanishaSullivan.com. 

Pi bon mwen,

Ofisye anchèf Eleksyon: Dwa Vote ak Eleksyon

Nan yon tan ki gen gwo ensètitid nan demokrasi nou an, ogmante patisipasyon elektè yo ak asire sekirite eleksyon yo dwe priyorite nimewo en pou pwochen Sekretè Deta a.

Nou bezwen yon sekretè ki pral woule manch yo pou fè travay di ki nesesè pou ogmante patisipasyon elektè yo atravè Commonwealth la.

Nan eleksyon prezidansyèl 2020 la, jis anba Nan eleksyon prezidansyèl 2020 la, jis mwens pase de tyè rezidan Massachusetts ki te elijib pou voye yon bilten vòt te fè sa . Gen kèk ki te chwazi pa vote yo te anrejistre pou vote ak minisipalite yo, twòp lòt pa t menm pran etap sa a. Massachusetts klase 28yèm nan nasyon an pou anrejistreman elektè. Sa se ak enskripsyon elektè otomatik.

Nan eleksyon prezidansyèl 2020 la, nou te wè gwo diferans nan patisipasyon atravè eta a ak distri ki gen plis pèfòmans nou yo te voye 90% oswa plis nan votè yo, alòske vil tankou Springfield te sèlman wè 50% votè ki elijib yo vote. An 2021, pa youn nan dis pi gwo vil Gateway eta nou yo pa te wè pousantaj patisipasyon elektè yo te depase 32%.

Nou dwe kontinye kraze baryè administratif ki nan bwat vòt la pou ede asire ke votè ki kalifye yo ka egzèse dwa yo pou yo vote gratis e klè. Men, sa pa ase. Nan twòp kominote moun ap pèdi konfyans nan demokrasi nou an. Antanke biwo anchèf demokrasi a, sekretè deta a dwe pran yon wòl prensipal nan ede bati ak retabli konfyans nan demokrasi nou an kòm yon pati nan yon estrateji pou ogmante patisipasyon elektè yo.

Li enpòtan tou pou nou vijilan nan avanse sekirite eleksyon pou asire eleksyon nou yo an sekirite, an sekirite ak enklizif. Objektif nou dwe dirije mond lan nan sekirite eleksyon yo.

Antanke Ofisye Chèf Demokrasi, mwen pral gide pa prensip sa yo:

 • Vote se yon dwa, se pa yon privilèj.

 • Kòm kote nesans demokrasi nou an, Massachusetts dwe yon limyè nan nasyon nou an nan avansman dwa vòt.

 • Eka nan patisipasyon elektè yo nan Massachusetts enpòtan epi nou dwe travay avèk kominote nou yo ak òganizasyon dwa vòt yo pou devlope solisyon politik pou ogmante patisipasyon elektè yo.

 • Gouvènman pa ta dwe rive moun…gouvènman ta dwe rive ak ak atravè pèp la.

 • Sekirite eleksyon se yon priyorite nan yon demokrasi solid.

Youn nan batay prensipal yo pandan mouvman dwa sivil la se te asire ke votè ki kalifye yo te kapab enskri pou vote san restriksyon. Dapre yon rapò Kaiser Family Foundation 2020, Massachusetts klase 28yèm nan enskripsyon elektè nan peyi a. Pou adrese pwoblèm sa a, mwen pral:

 

 • asire ke Enskripsyon Elektè Otomatik (AVR) aplike totalman epi li pral travay pou yon jou kote tout votè ki kalifye yo anrejistre otomatikman pou vote lè yo rive nan 18tyèm anivèsè yo.

 

 • travay pou elaji antite gouvènman yo ki ka otomatikman anrejistre votè ki elijib yo pou enkli moun ki administre asistans piblik oswa benefis chomaj, bay fòmasyon travay ak sèvis plasman, ak lekòl leta nou yo.

 

 • sèvi ak done pou fè kontak vize ak votè ki kalifye yo ki pa te anrejistre otomatikman pou vote.

Maine te adopte enskripsyon elektè menm jou an 1973, sa gen prèske mwatye syèk. Depi lè sa a, 20 lòt eta, ki gen ladan tout lòt eta New England te adopte kèk fòm enskripsyon elektè menm jou. Kòm rezilta, yo te kraze youn nan pi gwo baryè pou vote pou moun ki gen koulè, moun k ap travay, kominote ki gen revni fèb, ak lòt kominote vilnerab yo.

 

Pandan plizyè deseni defansè dwa vòt yo te sipliye sekretè Eta Massachusetts ak lejislati eta a pou retire baryè rasyal ak ekonomik sa a pou vote. Kòm Sekretè Deta mwen pral:

 

 • Patenarya ak òganizasyon dwa vòt yo ak moun ki gen enterè nan kominote a pou ede edike piblik la sou enskripsyon jou eleksyon an, epi ansanm nou pral defann pasaj enskripsyon jou eleksyon an (EDR).

 

 • Eksplore posiblite pou yon inisyativ bilten vòt.

 

 • Bay plis sipò bay ofisyèl eleksyon lokal yo pou ede ak aplikasyon EDR. Sa gen ladann finansman ak fòmasyon.

Nou dwe ogmante patisipasyon elektè atravè Massachusetts.

Estrateji nou an dwe gen ladan tou de kraze baryè administratif ki nan bwat bilten vòt la, ak abòde konfyans ki kase a twò anpil moun ap fè eksperyans ak gouvènman an. Nou dwe retabli konfyans ak ranfòse relasyon ant gouvènman an ak pèp la pou nou enspire, motive ak ankouraje moun yo vote epi ogmante patisipasyon sivik an jeneral.

 

Kòm Sekretè Deta mwen pral:

 

 • Kreye yon inite Angajman Demokrasi pou travay avèk òganizasyon kominotè lokal yo, ofisyèl minisipal yo ak lòt moun ki gen enterè yo pou ede devlope inisyativ pou konstwi relasyon ak konfyans ak votè yo. Li pa enpòtan si moun yo anrejistre pou vote si yo pa fè gouvènman ase konfyans pou vote.

 

 • Ogmante kantite biwo atravè ko-lokal ak òganizasyon lokal demokrasi ak sit mobil. Anplis Boston, gen de lòt biwo, youn nan Springfield lòt nan Fall River. Biwo a bezwen yon prezans pi fò nan Santral Massachusetts ak nan Merrimack Valley.

Ak anpil presyon fanmi yo ak rezidan yo ap fè fas jodi a, nou dwe fè sa nou kapab pou ogmante aksè nan bwat vòt yo. Kòm Sekretè Deta, mwen pral:

 

 • Patenarya ak lejislatè yo pou fè jou eleksyon an tounen yon jou ferye epi bay konje peye pou vote. Yon Etid Rechèch Pew 2016 te jwenn ke 14% nan moun ki pa votè yo te site ke yo te "twò okipe oswa orè konfli" kòm youn nan twa pi gwo rezon ki fè yo pa voye yon bilten vòt.

 

 • Defann finansman pou ogmante kantite bwat depoze 24 sou 24 nan tout eta a epi bay minisipalite sipò finansyè pou ede ak achte bwat depoze adisyonèl. Nòm nou an pral yon bwat gout pou chak 25,000 votè nan yon minisipalite . Kounye a gen 366 bwat bilten yo atravè Massachusetts .

 

 • Fè vòt aksesib lè w amelyore aksè nan lang nan materyèl edikasyon elektoral ak bilten vòt yo. Nou dwe asire ke transliterasyon bilten vòt yo ap fèt ak fidelite, epi responsablite a pa ta dwe repoze sèlman nan minisipalite lokal yo, Sekretè Deta a dwe ede ak resous yo pwoteje aksè elektè yo.

Grefye lokal nou yo se ofisye anchèf demokrasi pou vil yo ak vil yo epi yo merite sipò ak resous pou yo inove pou yo elaji patisipasyon lokal yo nan eleksyon yo, epi pataje ak lòt moun sa yo aprann yo. Yo tou merite opòtinite pou jwenn fòmasyon sou apwòch pwouve ak emergen pou elaji enskripsyon elektè yo. Kòm Sekretè Deta mwen pral:

 

 • Bay finansman inisyal pou sipòte inovasyon demokrasi nan minisipalite lokal nou yo. Finansman an pral sipòte nouvo teknoloji pou angajman sivik, ekspansyon demokrasi atravè dyalòg ak deba nan kominote a, ak zouti pou edike rezidan yo sou fason pou yo kandida pou biwo oswa kòm volontè pou randevou.

 

 • Asire ke lekòl piblik lokal nou yo gen finansman yo bezwen pou sipòte edikasyon sivik.

 

 • Travay ak grefye vil yo pou idantifye opòtinite pou dirije resous nan sèvis modènizasyon eleksyon nan tout eta a. Soti nan baz done pou fè rapò sou eleksyon yo rive nan zouti kontak elektè ki baze sou tèks, gen anpil opòtinite pou sipòte ak rasyonalize sistèm vòt ak jesyon eleksyon nou yo atravè Commonwealth la.

 

 • Kreye yon pwofil enfòmasyon estanda pou kandida pou pòs piblik yo ka chèche epi mete l disponib anvan eleksyon yo epi bay materyèl edikasyon elektè yo nan plizyè lang.

 

 • Sipòte apwobasyon lejislasyon ki pral pèmèt minisipalite yo opòtinite pou pouswiv politik ekspansyon elektè yo pou ogmante angajman nan eleksyon vil yo ak vil yo. Règleman sa yo gen ladan yo vòt pou chwa ki klase yo, epi redwi laj pou vote a 16 an nan eleksyon minisipal yo.

Kòm yon lidè dwa sivil mwen konnen ki jan li enpòtan anpil pou gen eleksyon ki an sekirite ak sekirite nou tout ka fè konfyans. Apre rezirèksyon 6 janvye a, pwoblèm sekirite eleksyon an pa ta ka pi enpòtan. Kòm Sekretè Deta mwen pral:

 

 • Asire ke Massachusetts ap dirije nasyon an nan sekirite eleksyon, travay ak ekspè sekirite cyber, teknològ, ekspè eleksyon yo ak lòt moun pou asire ke nou se nan devan an.

 

 • Ofri lejislasyon ki egzije pou limite risk odit eleksyon nou yo.

 

 • Soumèt biwo a bay odit endepandan

Ofisye Chèf Enfòmasyon: Transparans ak Responsablite Gouvènman

Sekretè Deta a se ofisye anchèf enfòmasyon pou Commonwealth la. Nan kapasite sa a sekretè a dwe travay pou asire (i) transparans gouvènman an, (ii) enfòmasyon piblik yo aksesib, epi (iii) moun yo gen aksè a enfòmasyon yo bezwen pou angaje ak gouvènman an.

An 2013 Massachusetts te resevwa ak F nan men Open States an repons a mank transparans nan lejislati eta nou an, ak yon etid 2015 nan Sant pou Entegrite Piblik la te bay eta a yon D+. Nou p ap vin pi bon, nan yon moman kote moun ap pèdi konfyans nan gouvènman an. Massachusetts se kote nesans demokrasi e li ta dwe pote manto transparans nan demokrasi nou an.

Asire piblik la gen aksè alè nan dosye piblik ak enfòmasyon se yon chèk kritik ak balans nan demokrasi nou an.

Kòm Sekretè Deta mwen pral travay pou asire ke dosye piblik yo pa pwoteje kont piblik la e ke politik piblik yo deba an piblik.

Antanke Ofisye Chèf Demokrasi, mwen pral gide pa prensip sa yo:

 • Aktivite nou enstitisyon piblik i enterese piblik. Enfòmasyon ak dosye piblik yo dwe aksesib epi disponib nan yon fason apwopriye.

 • Egzanpsyon pou divilgasyon dosye piblik yo ta dwe limite, sa vle di pou pwoteje vi prive pèsonèl ak sekirite piblik.

 • Nou bezwen deplase dosye piblik nou yo nan 21yèm syèk la nan nimerik epi fè yo pi aksesib pou piblik la.

 • Sekretè Deta a dwe angaje aktivman ak kominote yo pou ede moun jwenn aksè ak konprann enfòmasyon piblik yo.

Massachusetts se kote nesans demokrasi nou an, e jodi a li se eta ki gen mwens transparan nan peyi a.

Massachusetts egzante Gouvènè a, lejislati eta a ak sistèm jidisyè eta a de lwa dosye ouvè. Pa gen lòt eta ki pwoteje anpil nan travay ofisyèl li yo nan opinyon piblik la.

Epi, lè rezidan yo, jounalis yo ak defansè yo kapab mande demann piblik yo, yo dwe navige nan yon lanmè nan tep wouj. Kòm Sekretè Deta, mwen pral:

 • Defann pou retire egzansyon jeneral yo nan lejislati a, gouvènè ak sistèm jidisyè nan lwa dosye piblik eta a. Pou fè sa, mwen pral travay an patenarya ak lejislati nou an pou rasanble pati konsène yo pou idantifye egzanpsyon enpòtan pou divilgasyon piblik la. Nou dwe asire tou aksè nan reyinyon piblik yo. Ansanm nou pral fè Massachusetts yon modèl nasyonal nan transparans.
 • Retire frè ki pa nesesè ak pinitif pou jwenn aksè nan enfòmasyon piblik yo.
 • Pou ogmante aksè, defann opsyon pou reyinyon vityèl yo pèmanan.
 • Fikse estanda ak eksplore posibilite pou fè odit pou “preparasyon” divilgasyon dosye piblik yo ak yon konsantre sou ajans ki gen yon istwa nan non-konfòmite woutin.

Lè antite gouvènman yo resevwa demann dosye piblik yo ta dwe reponn yo rapidman epi yo pa ta dwe evalye demann sa yo yon frè lou k ap chèche limite aksè. Sekretè Deta a dwe fè plis pou amelyore konfòmite alè ak lwa a epi pou rann ofisyèl piblik yo ak ajans yo responsab pou repons dosye piblik yo nan:

 

 • Swiv ak dokimante woutin non-konfòmite ajans gouvènman yo ki gen ladan tout detay yo sou chak kontestasyon depoze bay Sipèvizè Dosye yo ak repons an detay nan apèl la. Nou pral travay tou pou kreye yon depo done oswa enfòmasyon yo pibliye atravè demann pou fasilite aksè fasil pa lòt moun.

 

 • Elaji swivi rekòmandasyon ranfòsman yo te fè nan biwo Pwokirè Jeneral la pou asire estati tout demann dosye piblik yo disponib fasilman nan yon fòma konplè epi aksesib ki ka fasilman mande.

 

 • Fè odyans piblik ak ajans delenkan pou ogmante konfòmite ak demann dosye piblik yo .

 

 • Eksplore fason pou ogmante konfòmite ak endepandans ranfòsman dosye piblik yo atravè etablisman yon komisyon endepandan "Dwa Konnen" ki sanble ak sa ki te aplike nan Maine, New Hampshire ak Connecticut. Komisyon sa yo kreye yon mekanis pou revizyon endepandan nan ka endividyèl yo epi anpeche pwosè ak reta ki pa nesesè epi ki koute chè.

Nan laj dijital la, rezidan yo ta dwe kapab jwenn enfòmasyon piblik yo vle fasil epi byen vit nan òdinatè yo ak lòt aparèy. Massachusetts toujou sèvi ak sistèm ki kreye pou yon mond ki baze sou papye. Nou bezwen enfòmasyon yo dwe delivre an tan reyèl nan yon fòma ki fasil jwenn aksè ak konprann. Kòm Sekretè Deta mwen pral:

 

 • Bay resous ak fòmasyon pou ajans leta yo ak minisipalite yo pou yo ka digitalize seri done yo mande yo pi souvan epi pou yo rann yo aksesib yo nan yon fason apwopriye.

 

 • Diminye anprint kabòn Sekretè Deta a lè w elimine itilizasyon sistèm papye ki pral ede tou ogmante aksè a enfòmasyon.

 

 • Etabli yon konsèy ekspè nan enfòmasyon pou ede asire Massachusetts se yon lidè nasyonal nan aksè enfòmasyon.

Ogmante Opòtinite Ekonomik ak Rezilyans

Inegalite revni ap afekte kominote atravè Massachusetts. Revni mwayèn nan mitan 20% pi gwo kay yo se $299,188, sa ki reprezante 50.9% nan tout revni ou touche nan Massachusetts. Mwayèn revni pami 20% fanmi ki pi ba yo dapre salè yo se jis $16,450, oswa jis 2.8% nan tout salè yo nan tout eta a. De nimewo sa yo montre pwofondè inegalite ekonomik nan Commonwealth la. Sekretè Deta a gen pouvwa pou l fè chanjman enpòtan pou abòde inegalite ekonomik ki gen twòp fanmi nan Massachusetts.

Massachusetts se eta ki pi chè nan peyi a pou anrejistre yon biznis ak ti biznis yo pote kòb la nan depans sa a. Frè yo peye Sekretè Deta a pa biznis yo se menm bagay la pou mikwo diner nan lari prensipal ak gwo sosyete a anba lavil Boston. Sa pa jis.

Yon demokrasi solid mande pou yon ekonomi solid e kounye a, ekonomi nou an frajil. Sekretè Deta a pa ka chita sou kote ankò pou kolekte frè pandan kominote ti biznis nou an ap lite. Atravè divizyon kòporasyon an mwen pral asire ke biwo sa a ap fè pati li pou ede atake inegalite ekonomik ak estabilize ekonomi an.

Kòm Sekretè Deta, mwen pral gide pa prensip sa yo:

 • Yon ekonomi solid nesesè pou yon demokrasi solid.

 • Sipòte aktivman kominote mikwo ti biznis nan lari prensipal nan Massachusetts pou ede asire l ap pwospere.

 • Chèche fason pou ankouraje bon pratik biznis ak anplifye efò ESG.

 • Chèche fason pou biwo a ede abòde gwo pwoblèm sosyete a, sa vle di: kriz lojman nou an

 • Ede moun pran retrèt ak diyite, pwoteje envestisman kont fwod ak ogmante alfabetizasyon finansye.

 • Sekretè Deta a dwe dirije depi devan sou divèsite, ekite ak enklizyon.

Pwopriyete biznis se youn nan fason nou ka atake inegalite ekonomik nan Massachusetts. Nou bezwen rann li pi fasil ak mwens chè pou kòmanse ak kenbe yon biznis pwospere.

Si ou vle fè biznis nan Massachusetts, ou dwe ale nan Sekretè Deta a. Nou pral sèvi ak pouvwa biwo a pou (i) rann li pi fasil pou kòmanse ak kenbe yon mikwo ti biznis oswa antrepriz antreprenarya, (ii) pi byen konprann bezwen biznis yo, (iii) konekte mikwo ti biznis yo ak resous, epi (iv) ) ankouraje kwasans enklizif ak dirab.

Espesyalman, nou pral:

 

 • Diminye frè anrejistreman antrepriz ak modènize pwosesis anrejistreman antrepriz pou ti biznis ak start-ups.

 

 • Chanpyon estrikti gouvènans tankou benefis-kòporasyon (b-corps) pou avanse bon pratik anviwònman, sosyal ak gouvènans.

 

 • Bay aksè a sèvis tradiksyon lang pou pwopriyetè mikwo-ti biznis pou ede yo anrejistre biznis yo .

Etandone enpak inegalite ekonomik atravè Massachusetts, chak ofisye konstitisyonèl ta dwe pran mezi afimatif pou adrese pwoblèm sa a epi kreye yon ekonomi ki pi enklizif. Kòm Sekretè Deta mwen pral:

 

 • Kreye Massachusetts Business Snapshot , yon opòtinite pou fè rapò volontè ki baze sou efò menm jan an nan Minnesota , pou kolekte done siplemantè nan men biznis ki anrejistre ak eta a ki pral pèmèt pwopriyetè biznis yo idantifye potansyèl patnè ak konsomatè yo vize desizyon acha yo.

 

 • Chanpyon an Kowalisyon Parite On Board ak lòt efò pou aabòde diferans ras ak sèks yo epi avanse divèsite sou konsèy antrepriz yo.

 

 • Avanse efò divèsite akizisyon lè w konekte biznis ki posede Veteran, Fanm, Minorite ak LGBTQ yo ak Biwo Divèsite Founisè ak lòt sipò gouvènman an pou ogmante opòtinite kontra gouvènman an.

 

 • Asire ke Biwo Sekretè Deta reflete divèsite Massachuetts epi adopte pratik enklizif. Mwen pran angajman tou pou m divilge piblikman estatistik DEI pou biwo a.

Kòm Prezidan Komisyon Istorik Massachusetts la, Sekretè Deta a sipèvize alokasyon anyèl plis pase 50 milyon dola nan Kredi Taks Istorik. Mwen vle sèvi ak pwosesis sa a pou ede abòde kriz lojman abòdab nou an, ankouraje devlopman lojman rezistan nan klima ak oryante transpò piblik, ogmante divèsite nan devlopman byen imobilye, ak prezève plis nan istwa nou an.

 

Kòm Sekretè mwen pral:

 

 • Fè yon evalyasyon distribisyon kredi taks istorik atravè Massachusetts pou asire sit k ap resevwa sipò ekonomik yo reflete divèsite Massachusetts, ak konsantre sou istwa endijèn ki rich nan Massachusetts.

 

 • Kreye ak distribye materyèl edikatif pou ede pi byen enfòme minisipalite yo ak biznis yo sou pwogram Kredi Taks Istorik yo ak sou fason yo ka jwenn aksè nan li pou asire aksè pi ekitab a kredi sa yo.

 

 • Enplemante yon pwogram pou akselere revizyon pwojè lojman abòdab ak moun ki gen patnè pwojè MBE/WBE.

Pwoblèm Ijans

Desizyon Dobbs la reprezante yon vyolasyon kritik sou dwa nou tout, enkli fanm ak fanmi nan Massachusetts. Jodi a, atravè peyi a, Repibliken yo ap pase entèdiksyon strik avòtman. Pi lwen pase entèdiksyon ekstrèm yo, ogmante kantite eta ap pini moun ki ede fanm ak sèvis avòtman. Pandan ke Gouvènè Baker ak Lejislati a te pran dispozisyon pou anpeche ekstradisyon nan eta anti-avòtman, li klè tout ofisye konstitisyonèl Massachusetts yo dwe pran mezi pou asire dwa fanm nan ak soti nan Commonwealth la pwoteje.

Sekretè Deta Bill Galvin se yon responsab 27 ane epi li se sèl ofisye konstitisyonèl anti-avòtman nan Massachusetts.

Mwen kwè ke si Repibliken yo ka sèvi ak biwo eli yo pou pouse yon ajanda radikal sou pwoblèm tankou avòtman, Lè sa a, pi piti Demokrat yo ka fè se sèvi ak biwo yo pou pouse tounen kont li. Sou pwoblèm sa a, menm jan ak lòt moun, Massachusetts dwe dirije.

Biwo Sekretè Deta Commonwealth la gen anpil pouvwa ak otorite pou kontwole kòporasyon ak sekirite, divilgasyon dosye piblik yo, ak anrejistreman lobiis yo, pami lòt moun. Antanke Sekretè, mwen pral sèvi ak tout pouvwa biwo a pou pwoteje sante repwodiktif fanm yo epi pouse kont efò ki fèt nan Commonwealth la ak atravè liy eta yo pou kriminalize dwa pou chwazi ki lè, ki jan ak kiyès pou m kreye yon fanmi.

Massachusetts Dwe Dirije sou Libète Repwodiksyon

Avèk sezon otòn Roe v. Wade, nou antre nan yon nouvo epòk kote ofisye konstitisyonèl yo pral afekte dirèkteman aksè nan swen sante fanm yo. Nan moman sa a, fanm bezwen yon alye, ki pral bay lidèchip aktif Massachusetts bezwen pou defann tout dwa nou yo

Règleman sa yo montre kijan mwen pral dirije sou Libète Repwodiksyon kòm Sekretè Deta:

Jodi a, eta yo pa sèlman kriminalize sèvis avòtman nan limit eta yo, men tou nenpòt moun ki vwayaje andeyò eta oswa ki ede fanm ak sèvis avòtman nan nenpòt fason, ki gen ladan yon entèdiksyon ki pèmèt moun yo pouswiv ak kolekte yon prim pou omwen $ 10,000 pou nenpòt moun ki " ede oswa ankouraje" yon avòtman. An menm tan, disponiblite dosye sante dijital ak aplikasyon adolesan yo itilize sou smartphone yo pou swiv sik chak mwa yo fè li pi fasil pase tout tan pou swiv itilizatè ki bezwen sèvis sante repwodiktif - mete fanm, osi byen ke doktè ak enfimyè nan risk.

Antanke Sekretè, ki gen pouvwa dapre Chapit 66 kòd Massachusetts ki gouvène sipèvizyon ak distribisyon dosye piblik yo, mwen pral sipòte epi ranfòse vi prive fanm ak travayè swen sante yo. Mwen pral refize divilge epi remèt nenpòt dosye piblik ki ta ka itilize pou kriminalize oswa pini moun k ap chèche sèvis avòtman. Mwen pral travay ak lejislati eta a pou ranfòse pwoteksyon vi prive pou fanm ak travayè swen sante ki pran swen yo.

Nan Divizyon Kòporasyon an, Sekretè Deta a gen otorite pou l bay Sètifika Bon Kondisyon pou konpayi ak antite ki vle fè biznis nan Massachusetts. Menm jan an tou, Divizyon Securities gen sipèvizyon antite ki ap chèche bay yon sekirite oswa ranmase lajan nan Massachusetts. Objektif jeneral tou de efò yo se pwoteje rezidan Massachusetts ak envestisè yo.

 

Antanke Sekretè, mwen pral mande pou konpayi k ap aplike pou yon Sètifika Bon Etan oswa pou bay yon sekirite nan Massachusetts pou yo divilge sèten enfòmasyon sou sèvis sante repwodiktif li bay anplwaye li yo ak depandan yo. Sa a ta enkli si: 1) plan sante li a kouvri kontrasepsyon, sèvis avòtman ak swen pou foskouch, 2) bay dispozisyon pou gadri sou plas oswa sibvansyone, 3) te kolabore ak lapolis pou pini nenpòt moun k ap chèche oswa ede sèvis sante repwodiktif, epitou. kòm nenpòt lòt enfòmasyon esansyèl lè li rive deside si yo kòmanse yon fanmi. Si sa nesesè, mwen pral travay ak lejislati a pou plis otorite legal.

 

Apati enfòmasyon sa yo, mwen pral konpile yon "Klas Sante Repwodiktif" ki fasil pou jwenn sou sitwèb eta a pou chak konpayi ki pèmèt konsomatè yo ak envestisè yo wè pou tèt yo si konpayi k ap fè biznis nan Massachusetts ap sipòte fanm ak fanmi yo.

Sa yo rele "sant gwosès kriz" feyen yo ofri sèvis avòtman lejitim, men aktyèlman rasanble enfòmasyon pèsonèl epi answit ansent fanm ansent. Menm jan ak Senatè Elizabeth Warren (D-MA) ki te dirije sou pwoblèm sa a nan nivo federal, mwen kwè sant sa yo twonpe fanm epi yo ta dwe responsab.

 

Antanke Sekretè, mwen pral travay ak Pwokirè Jeneral la pou asire dosye sant gwosès kriz yo konplè, piblisite yo se verite epi mwen pral chèche ajoute eksklizyon kote li nesesè pou minimize fwod ak twonpe.

 

Anplis de sa, mwen pral eksplore si wi ou non gwo otorite ki nan Massachusetts Securities Act—ki mande pou “nenpòt moun ki ofri oswa vann yon sekirite nan Commonwealth la pa kapab angaje nan okenn zak, pratik, oswa kou nan biznis ki opere oswa ki ta opere kòm yon fwod oswa twonpe sou nenpòt moun”—yo ka aplike pa sèlman nan sant gwosès kriz yo, men tou nan nenpòt ki afilye oswa ki bay finansman.

Jodi a, lè lobiis yo ak biznis yo anrejistre nan Commonwealth la, yo dakò pou divilge ki lejislasyon yo te fè espresyon epi si yo te opoze oswa sipòte li. Men, yo pa fè sa, paske Bill Galvin pa kenbe yo responsab. Kòm yon rezilta, enstitisyon pwisan yo souvan gen dwa di tou senpleman yo defann sou "pwoblèm ki enterese enstitisyon an." Sa a gen enplikasyon pou fanm yo, kòm jodi a lobiis yo kounye a defann nan lejislati a kont lejislasyon swen sante repwodiktif tankou Lwa Roe ak lajan nan bidjè a pou swen avòtman andeyò eta.

 

Antanke Sekretè, mwen pral aplike lwa lobbying ki egziste deja pou asire divilgasyon alè, egzat ak transparan sou sa lobiis yo ak konpayi yo ap defann oswa opoze. Sa a pral aplike non sèlman nan sante repwodiktif men yon pakèt pwoblèm devan lejislati a enpòtan pou fanm ak fanmi, tankou refòm vòt, lwa dosye piblik ak opòtinite ekonomik.