souri Tanisha, deyò, an nwa, tèt manch long, soti nan ren an moute ak bra yo pliye sou tèt lòt.

Kwè nan sa ki posib pou yon demokrasi solid, pwosede, ak awogan.

yon foto Tanisha Sullivan k ap souri ak bra l kwaze

Jwenn Mizajou

Lè w bay nimewo telefòn selilè w, ou dakò resevwa mesaj tèks peryodik nan men òganizasyon sa a. Pousantaj mesaj ak done yo ka aplike. Tèks HELP pou plis enfòmasyon, tèks STOP pou sispann resevwa mesaj.
Jwe Videyo sou Yon foto pre Tanisha Sullivan, yon fanm nwa ak cheve nwa, rale dèyè, kap desann ak yon etajè liv nan background nan.
Gouvènman pa ta dwe rive nou, li ta dwe rive avèk nou.
Tanisha sullivan nan Boston Common ak de volontè ki kenbe chak vòt konte siy

Rankontre Tanisha

Tanisha se yon avoka chevronné, lidè dwa sivil vanyan, ak sèvitè piblik devwe. Apre plis pase 25 ane nan sektè prive a, ak eksperyans k ap travay nan lekòl piblik nou yo ak dirijan youn nan òganizasyon dwa sivil ki pi respekte nan Boston, li ap chèche biwo Sekretè Deta a pou ede kreye ak pwoteje yon òganizasyon ki solid, ki vibran, demokrasi awogan ki travay pou nou tout.

Vizyon mwen an

Demokrasi nou an nan yon pwen enfleksyon. Avèk yon vizyon odasye ak yon kwayans pwofon nan sa ki posib, mwen kandida pou Sekretè Deta paske, nan batay pou yon demokrasi solid, pwosede, ak ekspansif, nou merite plis. Dwa vòt yo anba atak atravè peyi nou an, e isit la nan Massachusetts nou kontinye goumen pou kraze baryè ki genyen nan bwat vòt la ki gen yon enpak disproporsyonel sou BIPOC, rezidan ki pa gen revni, ak jèn moun.

Sekretè Deta a se sant demokrasi nou an, ki gen pouvwa pou enspire angajman votè yo epi avanse yon kilti patisipasyon sivik ekitab. Kòm Sekretè, mwen pral defann politik pou defann ak elaji dwa vòt yo epi vin yon patnè vanyan ak kominote nou yo pou kraze baryè ki genyen nan patisipasyon yo.

Gouvènman pa ta dwe rive nou, li ta dwe rive avèk nou. Nou bezwen fè plis pou asire rezidan Massachusetts yo gen aksè serye ak enfòmasyon nou bezwen pou patisipe epi rann gouvènman nou an responsab. Kòm Sekretè, mwen pral travay pou kreye pi gwo aksè a epi asire transparans nan dosye piblik nou yo, pou sipòte yon demokrasi ki pi ekspansif ak enklizif.

Inegalite ekonomik afekte fanmi yo ak kominote yo atravè Commonwealth la. Kòm pòtay biznis nan Massachusetts, biwo Sekretè a ta dwe pran yon wòl dirijan nan abòde pwoblèm sa a. Kòm Sekretè, mwen pral ankouraje ak sipòte devlopman ti biznis, pwoteje envestisman kont fwod, epi sèvi ak yon lantiy ekite pou devlope ak aplike politik ki amelyore kalite lavi pou nou tout.